ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА

 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи правила и условия за продажба („Условия за продажба“) уреждат и се прилагат към всяка оферта, направена от Милара Интернешънъл ООД („Продавач“), както и всеки договор за продажба, сключен от Продавача с всеки купувач ( „Купувач“), отнасящи се за доставката на Продукти, Софтуер, и/или Услуги.

Никакво изменение или премахване на която и да е клауза от настоящите Условия или каквито и да било допълнения към него ще бъде обвързващо за Продавача, освен ако не е договорено писмено от упълномощен представител на Продавача.

Липсата на възражение от страна на Продавача срещу някоя клауза, съдържаща се в каквато и да е поръчка или друг писмен документ на Купувача, няма да бъде тълкувана като отказ от настоящите Условия за продажба, нито приемане на каквито и да било условия на Купувача. Счита се, че Купувачът е приел настоящите Условия за продажба, ако изрично се съгласява с тях в писмена форма .

 

 1. ПРИЕМАНЕ НА ПОРЪЧКИ

Купувачът закупува Продуктите, като издаде писмена поръчка за покупка, подписана от представител по закон или от упълномощен представител, като се посочват конкретни продукти, количество, цена, обща покупна цена, инструкции за доставка, заявени дати на доставка, адреси за фактуриране и доставка, условия за освобождаване от данъци (ако са налице такива) и всякакви други специални инструкции („Поръчка“). Всички непредвидени обстоятелства, съдържащи се в такава поръчка, не са обвързващи за Продавача. Освен ако не е предвидено друго в Договора/Офертата, Купувачът се задължава да заплати 100 % авансово цените на Продуктите и/или Услугите при потвърждение на поръчката/офертата, като плащането се извършва по банкова сметка на Продавача в Република България, без допълнителни такси за Продавача. Авансовите плащания имат смисъла на задатък (капаро).

Ако Купувачът не влезе във владение на Продуктите на планираната дата на доставка или не прибере Продуктите, когато е било предоставено предварително известие, Продавачът може да развали продажбата   с претенция за евентуални обезщетения, за които Продавачът може да предяви иск, респективно за сметка и на риск на Купувача: а) да предаде Продуктите за пазене или б) да продаде Продуктите по пазарни цени или на публичен търг, след като извести Купувача за това и му съобщи времето и мястото на продажбата или на търга . Ако Продавачът не упражни  някое от правата по предходното изречение, Купувачът поема всички разходи по товарене, разтоварване и складиране на Продуктите до неговото влизане във владение на Продуктите, a сроковете за доставка и графиците за изпълнение се удължават автоматично с периода на забава на Купувача.

 

 

 1. ЦЕНА

Всички цени са посочени без данъци, независимо дали са платими в Република България или в държавата на доставка на Продуктите.

Продажбата на Продукти и/или Услуги от Продавача се извършва съгласно съответната ценова листа или индивидуална Оферта към Купувача, като се потвърждава чрез приемане на Поръчката на Купувача от страна на Продавача.

ОСВЕН АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО В ТОЗИ РАЗДЕЛ, ЦЕНИТЕ ПОДЛЕЖАТ НА ПРОМЯНА БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЕ .

Всички данъци върху продажбите, акцизи и такси, включително мита, които понастоящем са или може да бъдат наложени от който и да е данъчен орган и не са включени в цената на Продуктите и ако тези данъци не са отделно посочени и събрани в момента на плащане на продажната цена, са за сметка на Купувача.

Цената на продуктите, продавани за износ, не включва митнически, посреднически и летищни такси, вносни мита, ако има такива, и Продавачът си запазва правото да иска възстановяване.

Купувачът се съгласява да съдейства на Продавача да получи обратно възстановяване и да предостави на Продавача всички необходими документи и, ако Продуктите са предназначени за износ към трета страна, да представи доказателство за такъв износ и/или доставка. Всички такива разходи, които Продавачът може да бъде задължен да заплати, са за сметка на Купувача.

Купувачът заплаща пълния размер на фактурираните такси без прихващане или приспадане във валутата, която е посочена в Поръчката в срок от тридесет (30) дни от датата на фактурата.

 

 1. УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

Всяка фактурирана пратка се счита за отделна транзакция и плащането се извършва по съответните придружаващи документи. Освен ако не е договорено друго писмено от Продавача, плащането за Продуктите се извършва не по-късно от тридесет (30) дни от датата на доставка на Продуктите.

Приемането на каквито и да било плащания след определените дати на падежа не представлява отказ от задължението на Купувача да извършва бъдещи плащания  до уговорения падеж.

В случай че Купувачът има към Продавача няколко еднородни задължения, ако плащане от Купувача в полза на Продавача не е достатъчно да погаси всичките, Купувачът може да заяви кое от тях погасява. Ако не е заявил това, погасява се най-обременителното за него задължение. При няколко еднакво обременителни задължения, погасява се най-старото, а ако всички са възникнали едновременно, те се погасяват съразмерно. Когато плащането не е достатъчно да покрие лихвите, разноските и главницата, погасяват се най-напред разноските, след това лихвите и най-после главницата .

В случай на забавено плащане Купувачът дължи плащането на неустойка за забава в размер на 0.05% за всеки ден закъснение върху неплатените суми, която при всички случаи не може да бъде по-малка от три (3) пъти законната лихва. Ако Купувачът не извърши плащане в рамките на определения срок за това или не предостави входни данни, или не приеме доставките от Продавача, в съответствие с Договора, Продавачът може да прекрати Договора тридесет (30) работни дни след предоставяне на писмена покана за изпълнение на задължения, която Купувачът не изпълни. В тези случаи Продавачът има също и правото да задържи получения задатък/капаро и да фактурира магазинаж за периода.

 

 1. ГАРАНЦИОННИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯИ ДРУГИ ПРАВА НА ПРОДАВАЧА

За да осигури плащането на всички дължими суми на Продавача по поръчка на Купувача, Продавачът има право да поиска от Купувача обезпечение за своето вземане. Купувачът се съгласява своевременно да предостави на Продавача всички достоверни данни и информация, поискани от Продавача , които му позволяват да направи своя избор за претенция за определено обезпечение. В случай че Купувачът е в неизпълнение по настоящите условия и/или на писмени уговорки, Продавачът има право незабавно да си върне Продуктите и ще бъде свободен да влезе в имотите, превозните средства и помещенията, където могат да се намират Продуктите, и да си ги вземе като свои собствени, без това да  засяга правото на Продавача Купувачът да му възстановява допълнително разходи или вреди, които Продавачът може да понесе поради неплащане на продажна цена от Купувача или поради друго неизпълнение на задължения на Купувача. Връщането на Продуктите по настоящото споразумение ще бъде в допълнение към всички други правни средства за защита, достъпни за Продавача.

 

 1. ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОДУКТИТЕ

Продавачът запазва правото си на собственост върху Продуктите докато Купувачът не плати в пълен размер цената за Продуктите. Ако Продуктите са преобразувани или вложени в други стоки, Продавачът има право на задържане върху преобразуваните Продукти или стоки, в които те са били вложени, до пълното плащане на цената. Купувачът се задължава да потвърди съществуването на това запазено право на собственост пред трети лица, на които може да продава Продуктите в първоначалното им състояние или вложени в други стоки.

От момента на доставката Купувачът поема всички рискове, свързани с владението, съхранението и/или използването на Продуктите, съгласно приложимите търговски условия (Incoterms) и от същата дата носи отговорност за всички причинени вреди.

Освен ако не е посочено друго в офертата на Продавача или в други конкретни споразумения, доставките се считат за извършени след като Продуктите бъдат предоставени на разположение в обекта/склада на Продавача, според действащите търговски условия „EXW“ съгласно правилата ИНКОТЕРМС на Международната търговска камара.

Правото и рискът от загуба или повреда на Продуктите преминават към Купувача при предаването на одобрен/доверен превозвач в обекта на Продавача. Отговорност на Купувача е да застрахова Продуктите срещу риск от загуба или повреда. Освен ако изрично не е посочено друго от Купувача, пратката се изпраща с превозвач, избран от Продавача.

 

 1. ИЗПЪЛНЕНИЕ И ДОСТАВКА

Сроковете за изпълнение и доставка, посочени или съобщени от Продавача на Купувача, са само ориентировъчни и неизпълнението или доставката на тези дати няма да да се счита за нарушение от страна на Продавача.

Всички рекламации или недостиг на поръчани Продукти трябва да бъдат представени на Продавача в рамките на десет (10) календарни дни след получаване от Купувача на конкретната пратка на Продуктите. Ако Купувачът не уведоми Продавача за съществени несъответствия в рамките на посочения период след доставката или използва тези Продукти, Софтуер или Услуги в производствена среда или по време на своята дейност, Продуктите, Софтуерът или Услугите ще се считат за приети без възражение.

Всички транспортни такси, ако има такива, се начисляват от Продавача и се заплащат от Купувача при издаване на фактурата. Продавачът не носи отговорност за щети или неустойки за забавяне на доставката или за неуведомяване при забавяне и превозвачът не се счита за агент на Продавача. Продавачът има право да извършва частични доставки. Приемането от Купувача на всяка доставка представлява отделно споразумение. В случай на неплащане съгласно условията на  тези Общи условия, по-нататъшните доставки могат да бъдат преустановени. В случай че Купувачът не поеме доставката на Продуктите и тези Продукти остават в обекта на Продавача, Продавачът има право да го таксува за съхранението на тези Продукти.

 

 1. АНУЛИРАНЕ НА ПОРЪЧКИ

Купувачът не може да отменя, прекратява, спира изпълнението или да издава задържане на каквато и да е поръчка, изцяло или частично, без предварителното писмено съгласие на Продавача, което съгласие, ако бъде дадено, ще бъде при условия, които ще компенсират Продавача за всякакви загуба или повреда, произтичаща от това, включително, но не само, цената на Продуктите, изпратени до, произведени за или складирани за Купувача, и загуба на печалби, възникнали разходи и разпределение на общите и административните разходи, свързани с Продуктите.

 

 1. ЗАБАВЯНЕ НА ДОСТАВКАТА/ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Продавачът се освобождава от всякакви задължения, свързани със срокове за доставка или други задължения за изпълнение в случай на непреодолима сила (форсмажор) или събития, настъпили във или засягащи помещенията или дейността на Продавача или тези на негов подизпълнител и/или негови доставчици, които могат да нарушат организацията или стопанската дейност на компанията, като например: природно бедствие,  стачка, болест, епидемия, пандемия, карантинни ограничения, война, бунт, граждански безредици, терористичен акт или заплаха, ембарго, мълния, земетресение, пожар, наводнение, буря или екстремни климатични явления, кражба, злонамерено увреждане, промишлен спор (независимо дали засяга работната сила на една от Страните и/или друго лице) повреда или неизправност в завод или съоръжение, или инцидент с машини, отхвърляне на части по време на производствения процес, прекъсване или забавяне в транспортирането или доставката на суровини, енергия или компоненти, действия или бездействия на Купувача, промени в дизайна, договорени от страните, или друго събитие извън контрола на Продавача, неговите подизпълнители и/или неговите доставчици, или други последици, произтичащи в резултат на или във връзка с излизането на Обединеното кралство от ЕС.

 

 1. ЗАКОНОВИ РАЗПОРЕДБИ/СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНА

Очакваните доставки, доставяни от Продавача съгласно Договора/Поръчката, могат да съдържат компоненти и/или технологии от Европейския съюз („ЕС“), Съединените американски щати („САЩ“) и/или други държави. Купувачът приема и се съгласява, че доставката, прехвърлянето и/или използването на Продуктите, Софтуера, Услугите, информацията, другите очаквани доставки и/или вградените технологии, съгласно Договора/Поръчката трябва да отговарят напълно на съответните приложими закони и/или разпоредби на ЕС, САЩ и други национални и международни закони и/или регламенти за контрол на износа. Продавачът не носи каквото и да е отговорност за закъснели доставки и други последици, причинени от прилагането и измененията на тези разпоредби.

 

 1. ПАТЕНТИ И АВТОРСКИ ПРАВА (ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ)

Производството, продажбата или използването на Продукта не може да е в нарушаване на каквито и да било права на интелектуална собственост (върху промишлен дизайн, върху патентоспособните изобретения и полезните модели, върху регистрирани марки, върху регистрирани географски означения); съответно, освен щетите, произтичащи директно от измамнически неточности, съдържащи се в предходното изречение, Продавачът не носи никаква отговорност за каквито и да било искове, предполагащи нарушаване на правата на интелектуална собственост от или във връзка с Продуктите. Освен това, в случай че срещу Продавача бъде предявен иск или производство въз основа на иск за нарушаване на патент, авторско право, промишлен дизайн, патентоспособно изобретение, полезен модел, търговска марка, географско означение или търговска тайна във връзка с продукти, продавани от Продавача на Купувача по този начин, когато такова нарушение е резултат от всякакви проекти, спецификации, инструкции или други приноси, предоставени на Продавача от Купувача, Купувачът за своя сметка обезщетява, защитава и предпазва Продавача от такъв иск или производство за нарушение.

Продавачът си запазва правото да съхранява и обработва данните на Купувача за свои собствени цели в съответствие с действащото законодателство за защита на данните. Купувачът се съгласява (и ще задължи своите служители) да третират като конфиденциални и обект на собственост на Продавача всички спецификации, чертежи, проекти, мостри, модели, инструменти, дизайни, процеси, данни, софтуер и всякаква друга бизнес или техническа информация, материали или идеи под каквато и да е форма (напр. писмено, електронно, визуално, устно или по друг начин), предоставени или разкрити на Купувача от Продавача във връзка с която и да е поръчка („Собствена информация“). Всяка страна запазва собствеността върху своята поверителна информация.

Нито една от страните, освен по отношение на своите служители, изпълнители или агенти, които имат нужда да знаят за целите на договора, няма да разкрива на което и да е лице поверителна информация на другата страна без предварителното писмено съгласие на другата страна, освен когато поверителната информация може да бъде разкрита според законодателството. При прекратяване на договора или съответна поръчка, или при писмено искане, подадено от разкриващата страна, в зависимост от това кое от двете настъпи първо, получаващата страна връща или унищожава, по избор на разкриващата страна, цялата поверителна информация на разкриващата страна.

 

 1. ПРОМЕНИ, ПОДОБРЕНИЯ И ТЕХН. ДОКУМЕНТАЦИЯ

Продавачът си запазва правото да променя или модифицира спецификациите, дизайна, чертежите и конструкцията на всички Продукти и да замества материала с друг подходящ, освен ако не е посочено друго писмено от Купувача в Поръчката. Ако са предоставени чертежи, те се представят само за да покажат общия стил и подредба на Продуктите. Договорено е, че Продавачът има право да прави промени или подобрения в дизайна или конструкцията на своите Продукти, без да е задължен да инсталира промените или подобренията на Продуктите, закупени от Купувача или от други лица.

           

 1. ВЪЗЛАГАНЕ

Купувачът не може да прехвърля никое от правата или интересите си, произтичащи от настоящите Условия за продажба без предварителното писмено съгласие на Продавача. Всеки опит за прехвърляне в противоречие с предходното изречение ще бъде невалиден и е основание за незабавно прекратяване на всяко задължение към Купувача по отношение на продажбата на Продуктите, посочени в настоящите Условия за продажба. Някои или всички права или задължения на Продавача по настоящото споразумение могат да бъдат преотстъпени от Продавача без предизвестие или известие до Купувача и могат да бъдат упражнени от правоприемник на Продавача.

 

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Продавачът може да прекрати всяко задължение към Купувача по отношение на продажбата на Продуктите, посочени в настоящите Общи условия, незабавно чрез предизвестие до Купувача, ако: a) Купувачът не извърши плащане на датата на падежа; б) Купувачът не приеме доставката на която и да е пратка;) Купувачът извършва прехвърляне в полза на кредиторите си, в нарушение на посочения регламент в раздел 13. ВЪЗЛАГАНЕ (по-горе);г) Купувачът прекрати дейността си и започне ликвидация; или д) Купувачът стане неплатежоспособен и/или е образувана процедура по несъстоятелност.

Продавачът може също да прекрати всяко такова задължение към Купувача с тридесет (30) дни предизвестие за всяко неизпълнение от страна на Купувача на което и да е от задълженията си, съдържащи се в настоящите Условия за продажба, при условие че това неизпълнение не е било коригирано през този тридесет (30) -дневен период. Всички задължения на Купувача по настоящите Общи условия  остават в сила след анулирането, прекратяването или приключването на поръчката.

 1. ОТКАЗВАНЕ ОТ ПРЕТЕНЦИЯ

Невъзможността на Продавача да наложи която и да е разпоредба по настоящите Условия за продажба или да упражни своето право или привилегия, описани в тези Условия за продажба, няма да се тълкува като отказ от която и да е клауза в тези Условия за продажба и същите ще продължат да действат с пълна сила.

 

 1. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Продавачът гарантира, че Продуктите, продавани по този начин, ще бъдат без дефекти в материалите и изработката и ще отговарят по същество на публикуваните спецификации на Продавача за тях (или всякакви писмени спецификации, специално договорени между страните). Единствената отговорност на Продавача и изключителната правна защита на Купувача съгласно тази гаранция ще бъде ограничена до ремонта или замяната, по избор на Продавача, на материал, върнат на Продавача за сметка на Купувача  и за който Продавачът установи и се съгласи, че има дефект в изработката или материала или не е в съответствие с взаимно договорените писмени спецификации. Купувачът трябва незабавно да уведоми Продавача за всякакви претенции по тази гаранция не по-късно от десет (10) календарни дни от доставката на Продукта на Купувача. Не се предоставя гаранция за който и да е Продукт за рекламация, която не е направена в рамките на тези десет (10) дни. Продавачът си запазва правото да издаде кредитно известие за всеки дефектен Продукт като алтернатива на ремонт или замяна. Всички допълнителни гаранции от страна на Купувача при работа с неговите клиенти са изключителна отговорност на Купувача, освен ако такова допълнение не е договорено предварително писмено от Продавача и Купувача. Продавачът не носи отговорност за загуба, повреда, кражба или унищожаване на материали, предоставени от Купувача . Предоставената тук гаранция изключва и не покрива каквито и да било щети на Продукти или части от тях, предадени от Продавача на Купувача, включително и на спедиторска фирма за доставка на Купувача, причинени от злополука, модификация (която не е направена от Продавача), разглобяване, злоупотреба, използване или тестване в приложения, които надвишават спецификациите или целостта на продукта, пренебрегване, неправилна инсталация, злоупотреба или използване при опасни дейности от Купувача или от трето лице. Купувачът сам трябва да направи всички претенции по тази гаранция; няма да се приемат искове от трета страна.

 

 1. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Настоящите Общи условия за продажба  се тълкуват и  прилагат в съответствие с приложимите правни норми от българското и международното законодателство.  Ако отделна разпоредба или условие на тези Общи условия за продажба бъдат обявени за недействителни или неприложими от компетентен правораздавателен орган, то те се заместват по право от повелителните правила на закона. Такава частична недействителност не води до нищожност на целите Общи условия за продажба и не засяга правата и задълженията на Продавача и Купувача по останалите разпоредби на настоящите Условия за продажба, които остават в сила.

 

 1. ЗАГЛАВИЯ НА РАЗДЕЛИТЕ

Заглавията на разделите,  които са използвани  в настоящите Общи условия за продажба са само за удобство и не трябва да се тълкуват като ограничаване или разширяване на  смисъла на разпоредбите, към които тези  заглавия се отнасят.