Отдели - Интегрирана система за управление

В „МИЛАРА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ООД е изградена и успешно функционира интегрирана система:

ISO 9001:2015 - Системи за управление на качеството (СУК)
ISO 14001: 2015 – Системи за управление на околната среда
OHSAS 18001:2007 - Система за управление на здравето и безопасността при работа.

Висшето ръководство декларира и е определило политиката и цели по качеството, като основните акценти са насочени към постоянно подобряване на ефективността на СУК и повишаване на удовлатвореността на клиентите. Разработените и действащи документи от СУК регламентират задълженията и взаймодействието между отделните длъжностни лица за постигане на поставените цели.


Като организация която напълно съзнава своята отговорност по защита на околната среда, „Милара Интернешънъл” ООД вярва, че светът трябва да бъде съхранен като подходящо място, в което ще живеят бъдещите поколения. Това становище е крайъгълен камък на стратегическото ръководство на „Милара Интернешънъл” ООД и е интегрирано навсякъде в работния процес. Наша основна цел е всички мерки за защита на околната среда в рамките на системата за управление на околната среда да бъдат изпълнени, а системата да бъде постоянно подобрявана с помощта на служещите в компанията.


Предвижда изграждането на стабилно по дух и тяло общество и работна сила, като за целта изисква всички дейности да се извършват при безопасни и здравословни условия на труд и вярва, че по този начин ще се постигне сигурно бъдеще.Вярвайки, че тази политика представлява неизменна и основна част от управленското мислене, „Милара Интернешънъл” ООД непрекъснато подобрява условията в работната среда като прилага законовите разпоредби, технологичните постижения, стандарти, модерни и управленски системи.